Občianske právo

Nehnuteľnosti – právna pomoc vo všetkých druhoch právnych vzťahov súvisiacich s nehnuteľnosťami, vrátane komplexného poradenstva spoločnostiam zaoberajúcim sa stavebným a projektovým managementom, developerským spoločnostiam. Riešenie problémov týkajúcich sa „dvojitého vlastníctva“, reštitúcií, pozemkových spoločenstiev a ich pozemkov, dedičstiev, vecných bremien a iných práv tretích osôb, spoluvlastníckych vzťahov, vzťahov vlastníkov stavieb postavených na cudzích pozemkoch, vydržanie a pod.

Dedičské právo – zastupovanie v dedičských konaniach v plnom rozsahu.

Zmluvné právo – komplexné právne služby pri tvorení, posudzovaní, úprave, ukončovaní všetkých druhov zmlúv a s tým súvisiacich rokovaniach, najmä kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, dohody spoluvlastníkov o spôsobe užívania nehnuteľností, nájomné zmluvy týkajúce sa všetkých druhov nehnuteľností ako aj hnuteľných vecí, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, uznanie dlhov, dohody o urovnaní a pod.

Rodinné právo – vzťahy medzi manželmi vrátane riešenia vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po jeho zániku.

Spory a iné konania pred súdmi – zastupovanie klientov vo všetkých druhoch sporov vrátane sporov týkajúcich sa ochrany práv duševného vlastníctva, najmä právo k ochranným známkam, patentom.