Obchodné právo

Právo obchodných spoločností – právna pomoc pri zakladaní všetkých druhov obchodných spoločností a družstva, pri zmenách v obchodných spoločnostiach a družstva a pri ich likvidácii, mergers & acquisitions. Zúčastňujeme sa na zasadnutiach predstavenstiev, dozorných rád, valných zhromaždeniach. Zastupujeme klientov pred Obchodným registrom, príslušným daňovým úradom a živnostenským úradom, pred Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky.

Nekalá súťaž a ochrana obchodného mena – právna pomoc zameraná na predchádzanie sporov v tejto oblasti, riešenie sporov, tak na strane navrhovateľov ako aj odporcov, pomoc pri riešení vecí mimosúdnymi dohodami.

Zmluvné právo – komplexné právne služby pri tvorení, posudzovaní, úprave, ukončovaní všetkých druhov zmlúv, vrátane nepomenovaných a vzorových. Máme skúsenosti s tvorbou kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo týkajúcich sa napr. aj realizácie stavieb, tvorby riešení zahŕňajúcich dodávku softvéru aj hardvéru, mandátnych a sprostredkovateľských zmlúv, licenčných zmlúv, nepomenovaných zmlúv v rôznych oblastiach služieb v oblasti IT a internetu, využívania inžinierskych sietí, s vyhotovovaním vzorových zmlúv v kombinácii so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Správa a vymáhanie pohľadávok – manažment pohľadávok a poradenstvo pri optimalizácii speňažovania pohľadávok, vrátane súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Spory a iné konania pred súdmi – zastupovanie klientov vo všetkých druhoch obchodných sporov o konaniach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou.

Hospodárska súťaž – právne poradenstvo v oblasti protimonopolného práva zamerané na dodržiavanie právnych predpisov v danej oblasti a na zabezpečenie potrebných rozhodnutí úradu pri prípadných koncentráciách.

Due dilligence – vykonávanie komplexného due dilligence spoločností pred ich predajom/kúpou alebo predajom/kúpou účastí v nich, prípadne due dilligence zameraného na čiastkovú oblasť právnych vzťahov podľa požiadaviek klienta.