Právo duševného vlastníctva

Komplexná právna pomoc pri tvorbe, pripomienkovaní, úprave zmlúv podľa autorského zákona a zmlúv súvisiacich s tvorbou a používaním softvéru a iným nehmotným majetkom; prostredníctvom spolupracujúcich patentových zástupcov zabezpečovanie potrebných rešerší, zápisov patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, tak v našich národných ako aj medzinárodných registroch; zastupovanie klientov v súdnych sporoch, v rámci ktorých si uplatňujú práva súvisiace s ich nehmotným majetkom.