Právo telekomunikácií

Komplexná právna pomoc pri budovaní sietí a ich prevádzkovaní, pri tvorbe zmlúv v danej oblasti.

Účasť na tvorbe štúdie týkajúcej sa posúdenia právnych aspektov využívania už existujúcich optických sietí v Slovenskej republike pre účely poskytovania elektronických komunikačných služieb a účasť na tvorbe štúdie uskutočniteľnosti týkajúcej sa OPIS – prioritná os 3 (operačný program informatizácie spoločnosti – prioritná os 3 - Zvyšovanie prístupu verejnej správy a domácností k širokopásmovému internetu).