Správne právo

Zastupovanie klientov v konaniach – napr. v stavebnom konaní, katastrálnom konaní a v akýchkoľvek ďalších konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy vrátane podávania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov a zastupovania klientov v konaniach o týchto opravných prostriedkoch.

Sporové konania – právna pomoc pri podávaní žalôb a vedení sporov podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.